กองบริการการศึกษา

Education Services Division

ประวัติ

      กองบริการการศึกษา เดิมมีชื่อเรียกว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการ” วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จัดตั้งตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 ตามการแบ่งส่วนราชการภายในกลุ่มวิทยาลัยครู ปี พ.ศ. 2535 สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปี พ.ศ. 2549 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งผลให้สำนักส่งเสริมวิชาการปรับฐานะเป็นกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อ “กองบริการการศึกษา” มีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาคนแรก คือ นางสาวประนอม หาญจริง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2565 และต่อมานางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ ได้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

      ปัจจุบันกองบริการการศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) โดยแบ่งงานภายในกองบริการการศึกษา เป็น 3 งาน คือ งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา, งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน และงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566)

วิสัยทัศน์ (Vision)

      บริการงานจัดการศึกษาด้วยความถูกต้อง ทันสมัย เสมอภาค รวดเร็ว และประทับใจ

      Performing education systems that combines accuracy, modernization, equity, agility, and impression.

พันธกิจของหน่วยงาน (Mission)

      กองบริการการศึกษา มีพันธกิจด้านส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านงานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล

      Promoting and encouraging to have the development planning for academic success. Developing information and technology systems, offering services about curriculum and plan of study, registration and processing education service.

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการงานจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสะดวกและรวดเร็ว
3. สร้างระบบบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

โครงสร้างองค์กร

บุคลากร

นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม

นายทะเบียน

งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา


นางยุพาวดี ฝ้ายขาว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน

นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

นางสาวจิราภรณ์ อินทะสมบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธรรมสาคร รุ่งนิมิตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ ปันทะนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววิภาวรรณ์ สุวรรณ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสหรัฐ ทองยัง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกฤตดนัย ไทยสง่า

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน


นายลูกขวัญ อินคล้าย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน

นางสาวนุสรา บ้านใหม่

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวิตรี ขาวสะอาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเสาวลักษณ์ วรเนตร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศรัณรัตน์ ใจขันธ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้


นางธนัฏฐา ทิมเครือจีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างาน

นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายมนัสวี แสงรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ